Algemene voorwaarden

Laatste update 15-08-2023

Artikel 1 | Definities

1. Opdrachtnemer: Active Elements, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 74155342.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten.

Artikel 2 | Algemeen

1. Een overeenkomst bestaat uit het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de door opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken over de af te nemen diensten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Wanneer, in communicatie uitingen, naar aller redelijke wijze kan worden aangenomen dat genoemde informatie onjuist blijkt, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 3 | Offertes en aanbiedingen

1. Offertes en aanbiedingen die aan de opdrachtgever zijn verstrekt zijn vrijblijvend, tenzij er schriftelijk of mondeling een termijn is afgesproken. Wanneer er geen termijn is afgesproken kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
2. Informatie welke de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze noodzakelijk is voor het opstellen van de offerte of aanbieding, moet tijdig worden aangeleverd. Wanneer dit niet gebeurt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3. Offertes en aanbiedingen zijn alleen geldig voor alle opgenomen onderdelen in zijn totaliteit. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op individuele onderdelen.
4. Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch van toepassing op toekomstige aanvragen.

Artikel 4 | Prijzen & betalingen

1. Alle prijzen zijn in euro's inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Afgenomen diensten vinden plaats nadat de betaling is voldaan. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt de opdrachtnemer het recht de diensten te annuleren of op te schorten.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, voor extra te maken kosten.
5. Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen die minimaal de duur van een contract van te voren worden gecommuniceerd.

Artikel 5 | Abonnementen en strippenkaarten

1. Abonnementen worden aangegaan voor tenminste 1 maand en hebben een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat de opzegging voor het ingaan van de maand moet worden doorgegeven via e-mail. Het abonnement loopt dan door tot het einde van de opvolgende maand.
2. Strippenkaarten zijn geldig voor het aangegeven aantal sessies en voor een looptijd van maximaal 3 maanden. Wanneer er aan het einde van deze 3 maanden sessies over zijn, komen deze te vervallen. Alleen bij uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. In combinatie met een abonnement is een strippenkaart onbeperkt geldig.

Artikel 6 | Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt als gesloten beschouwd wanneer de algemene voorwaarden akkoord zijn bevonden, de betaling is voldaan en/of de afspraken in een contract zijn vastgelegd en ondertekend.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals wordt vastgelegd in het contract.

Artikel 7 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De gesloten overeenkomst met de opdrachtnemer, heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Informatie welke de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, moet tijdig worden aangeleverd. Wanneer dit niet gebeurt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 | Beëindiging

1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan ten alle tijden te allen tijde door beide partijen schriftelijk worden beëindigd.
2. Wanneer opdrachtgever besluit tot het beëindigen van de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats van het betaalde bedrag. Wanneer de oorzaak ligt in onvoorziene omstandigheden, kan hier in overleg van worden afgeweken.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst ten alle tijden te beëindigen of te weigeren. Restitutie vindt alleen plaats wanneer hiermee al gemaakte afspraken komen te vervallen en door de opdrachtnemer zijn betaald. De restitutie staat gelijk aan 100% van de vervallen afspraken. Hiermee beëindigt opdrachtnemer de overeenkomst, zonder verdere verplichtingen.

Artikel 9 | Annulering

1. Opdrachtgever is verplicht een door hem/haar gemaakte afspraak 24 uur voor de desbetreffende afspraak te annuleren, wanneer opdrachtgever dit nodig acht.
2. Indien de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, geldt de afspraak als een betaalde training.
3. Voor de outdoor activiteiten geldt een periode van 7 dagen. Wordt de activiteit binnen 7 dagen geannuleerd, is er geen recht op creditatie.
4. Indien de opdrachtnemer naar haar mening, niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst, behoudt zij het recht afspraken te verzetten of te annuleren.
5. Na bevestiging van een outdoor activiteit, kan het aantal personen niet meer gewijzigd worden. Wanneer er minder personen meedoen, wordt de origineel afgesproken prijs gehanteerd. Bij meer personen dan afgesproken, worden de kosten achteraf in meerdering gebracht.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade, ontstaan door of in verband met de geleverde diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is nooit hoger dan de factuurwaarde van de opdracht. Dit geldt alleen voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Geheimhouding & privacy

1. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben geheimhoudingsplicht, met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, welke voortkomen uit de overeenkomst. De informatie is vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij wordt aangegeven of wanneer dit blijkt uit de aard van de informatie.
2. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is opdrachtnemer niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtnemer en opdrachtgever leggen op grond van dit artikel hun verplichtingen op aan eventueel door hen gevraagde derden.
4. Opdrachtnemer geeft door ondertekening van de overeenkomst toestemming hem/haar NAW-gegevens, inclusief telefoonnummer, te gebruiken ten behoeve van administratieve doeleinden van de opdrachtgever.
5. Gegevens van de opdrachtgever zullen nooit en te nimmer worden verstrekt aan derden.

Artikel 12 | Klachten

1. Bij klachten van de opdrachtgever over de verrichtte verrichte werkzaamheden van de opdrachtnemer dient hij/zij dit schriftelijk en binnen veertien dagen kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zoeken naar een passende oplossing voor de klacht.

Artikel 13 | Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten die opdrachtnemer en opdrachtgever hebben gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.